Energiearmoede: samen de kou uit

05-06-2024

Energiearmoede is een serieus probleem. Steeds meer mensen kunnen hun energierekening niet meer betalen en zitten letterlijk in de kou. Soms lijkt het wel alsof duurzame energie alleen voor de happy few is, terwijl we als samenleving voor een energietransitie staan. Gelukkig zijn er initiatieven die hier verandering in willen brengen.

Wat is energiearmoede?

Energiearmoede betekent dat huishoudens moeite hebben om hun energierekening te betalen. Dit kan leiden tot schrijnende situaties waarin mensen moeten kiezen tussen verwarming en andere basisbehoeften. Het is een groeiend probleem dat vraagt om structurele oplossingen.

Overheidsmaatregelen

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om energiearmoede aan te pakken. Er werden verschillende maatregelen genomen om huishoudens te ondersteunen bij de stijgende energiekosten. Zo werd de energietoeslag eenmalig verhoogd en werd er een prijsplafond voor energie ingevoerd om extreme energiekosten te beperken.

Daarnaast werd het Noodfonds Energie opgericht voor acute financiële hulp en werden er subsidies verstrekt voor verduurzaming, zoals isolatie en zonne-energie. Gemeenten kregen ondersteuning in de vorm van energiecoaches die advies gaven over energiebesparing. Ook werden woningcorporaties gestimuleerd om hun woningvoorraad energie-efficiënter te maken, met een speciale focus op sociale huurwoningen. Hoewel deze maatregelen nuttig zijn, richten ze zich vaak op de korte termijn. Voor een duurzame oplossing is een lange adem nodig.

Thuis heeft een belangrijke rol gespeeld in het aanpakken van energiearmoede in Wageningen. Samen met de gemeente en de Woningstichting hebben we gewerkt aan langetermijnoplossingen. Onze aanpak? Verbinding en samenwerking.

De rol van Thuis

Inwoners betrekken

We hebben inwoners die met energiearmoede te maken hebben, actief betrokken bij het ontwikkelen van oplossingen. Hun perspectief miste vaak in de besluitvorming. Door simpelweg mensen in onze Stadskamer [Ev1] uit te nodigen om mee te denken, of mensen te spreken via onze samenwerkingspartners, kregen we waardevolle inzichten. Dit leidde tot aanpassingen in bijvoorbeeld het aanbod van de Tochtbusters.

Samenwerking tussen teams

We hebben gewerkt aan de samenwerking tussen de teams binnen de Woningstichting en de gemeente. Dit was niet altijd makkelijk; er waren strubbelingen. Zeker als je het hebt over samenbrengen van betaalbaarheid en duurzaamheid! Onze overlegstructuur hielp om deze samenwerking vorm te geven. Domeinoverstijgend werken is essentieel om complexe problemen integraal aan te pakken.

Langetermijnvisie

Onze aanpak is gericht op de lange termijn. We kijken verder dan de kortetermijnoplossingen en proberen een breder perspectief te bieden. Dit betekent dat we ook buiten het projectteam kijken naar wat er speelt en hoe we kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen.

Resultaten en toekomst

Onze inspanningen hebben geleid tot concrete resultaten:

  • Betrokken inwoners: een groep die actief meedenkt en bijdraagt aan oplossingen.
  • Een bevlogen projectteam 'energiearmoede' waarbij de leden eigenaarschap voelen.
  • Verbeterde samenwerking: tussen de Woningstichting en de gemeente.
  • Toekomstige plannen: in 2025 wordt een gezamenlijke communicatiecampagne gelanceerd.

Door het project op de lange termijn te bekijken, hebben we een solide basis gelegd voor blijvende verandering. Energiearmoede aanpakken is geen sprint, maar een marathon. En met de juiste samenwerking en betrokkenheid kunnen we ervoor zorgen dat iedereen er warm bij zit.

Conclusie

Energiearmoede is een complex probleem dat vraagt om een integrale aanpak. Door inwoners te betrekken, samenwerking te bevorderen en te focussen op de lange termijn, kunnen we duurzame oplossingen vinden. Thuis heeft laten zien dat het mogelijk is om met de juiste aanpak en samenwerking echte verandering teweeg te brengen. Samen kunnen we de kou uit en zorgen voor een warmere toekomst voor iedereen.